วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่

กิจกรรมวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2561

2018-09-26 การประเมินตนเอง

นตนเองตามระดับสมรรถนะ 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด ประจำปี 2560 และแผนพัฒนาตนเอ

 

2018-09-26 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ

โรจน์วัชราภิบาล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ เป็นประกล่าวเปิ

 

2018-09-26 พิธีปฐมนิเทศนักศึกษา

โรจน์วัชราภิบาล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ประธานในพิธีปฐม

 

2018-09-26 ต้อนรับว่าที่รองผู้อำนวยการ

หย่งกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และคณะผู้บริหาร วิทยาลัยสารพัดช่างเช

 

2018-09-26 งานมุทิตาจิต ประจำปี 2561

รพัดช่างเชียงใหม่ จัดโครงการสานสายใยสัมพันธ์นานาชาติ "ร้อยรักถักทอใจ ส

 

2018-09-26 นำเสนอผลงานในรายวิชาโครงการ

ช. 3 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยสารพัดช่างเชียง

 

2018-09-26 ต้อนรับท่านผอ.ชุลีพร สิงหเนตร

โรจน์วัชราภิบาล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะครู

 

กิจกรรม

ล่าสุด :: 2018-09-26 ::

ต้อนรับว่าที่รองผู้อำนวยการ
นายนิพนธ์ หย่งกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และคณะผู้บริหาร วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการ ต้อนรับว่าที่รองผู้อำนวยการ รตินันท์ ปัญญาใส ในการที่มาฝึกประสบการณ์ฯ และได้พาเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ 2/2561 ในแต่ละแผนกวิชา วันจันทร์ ที่ 17 กันยายน 2561


:: วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ขอขอบคุณที่ท่านเข้ามารับชมข่าวกิจกรรม ::
สร้างคนดี มีวิสัยทัศน์ พัฒนาวิชาการ เชี่ยวชาญวิชาชีพ

E-mail: IT@cmpoly.ac.th
 
 
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ 49 ถนน ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300 โทรศัทพ์ : 053211592